ค้นหาข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2565

ที่มาของขั้นตอนวิธี:ThaiCreate.Com PHP & MySQL (mysqli)
เอือเฟื้อข้อมูลโดย:คุณครูอำนาจ สอนลิทธิพันธ์
พัฒนาและปรับใช้งานโดย:คุณครูอักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์&คุณครูกชพร แผลงงาม

ค้นหาจากชื่อ
รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
ชั้น
ห้อง
รูป
9091 เด็กชาย กฤษฎา อิ้มคำ
อ.2
1
9092 เด็กชาย ชัยภัทร ทะรินทร์
อ.2
1
7701 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ โสดา
ป.5
1
9094 เด็กชาย ธนภัทร วังสาลุน
อ.2
1
8063 เด็กชาย พัฒน์ธราดล วีระพงษ์
ป.5
1
9095 เด็กชาย ธนเดช สมบัติหลาย
อ.2
1
8064 เด็กชาย ภัทรพล เสนานนท์
ป.5
1
9096 เด็กชาย ธนัท เซี่ยงฉิน
อ.2
1
8067 เด็กชาย สิรวิชญ์ กสินธุรัมย์
ป.5
1
9097 เด็กชาย ธีรภัทร ศรีหันต์
อ.2
1
8048 เด็กชาย ณดลย์ ญาณะพันธ์
ป.5
1
9098 เด็กชาย นรภัทร อินทะนาม
อ.2
1
8060 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ หงษ์สุข
ป.5
1
9099 เด็กชาย ปรเมศวร์ พละเคาว์
อ.2
1
8062 เด็กชาย ปารมี ตรีราช
ป.5
1
9100 เด็กชาย ปรีชา จันทร์โยธา
อ.2
1
8085 เด็กชาย ธนดล บุญมาทน
ป.5
1
9101 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จันที
อ.2
1
8113 เด็กชาย รัชชานนท์ สุทธิประภา
ป.5
1
9102 เด็กชาย วรัญญู มีศรี
อ.2
1
8445 เด็กชาย กฤศวรรธน์ จันทอง
ป.5
1
9103 เด็กชาย ศราวุธ จันทร์พวง
อ.2
1
8450 เด็กชาย พงศธร สะอาดรัตน์
ป.5
1
9093 เด็กชาย ชัยมนัส ริปันโน
อ.2
1
8463 เด็กชาย พัชรพงษ์ สุวรรณเพ็ญ
ป.5
1
9104 เด็กหญิง กนกวรรณ พินโย
อ.2
1
8493 เด็กชาย ธนภัทร พลกนิตย์
ป.5
1
9105 เด็กหญิง กรรณิการ์ นาสิงห์
อ.2
1
8883 เด็กชาย อัศม์เดช มะลิ
ป.5
1
9106 เด็กหญิง ชลธิชา ครองยุทธ
อ.2
1
8888 เด็กชาย พชรดนัย สิงห์นัน
ป.5
1
9107 เด็กหญิง พัชรธิดา สาขา
อ.2
1
7489 เด็กหญิง วิยะดา รัตนา
ป.5
1
9108 เด็กหญิง ภูริชญา ทัดเทียม
อ.2
1
7696 เด็กหญิง ณัจฉรียา ปาทานนท์
ป.5
1
9109 เด็กหญิง รุจิษยา มาลา
อ.2
1
7686 เด็กหญิง ปภัสสร หงษ์พันธ์
ป.5
1
9110 เด็กหญิง ศิริญญา แสงสันต์
อ.2
1
7689 เด็กหญิง วีรดา แก้วบัวสา
ป.5
1
9111 เด็กหญิง ศุภกานต์ มุ่งหมาย
อ.2
1
7721 เด็กหญิง อาทิตยา ครองยุทธ
ป.5
1
7854 เด็กหญิง พีรญา สุวรรณกูฏ
ป.5
1
7930 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พิมพ์มาตย์
ป.5
1
8034 เด็กหญิง ภัทรธิดา ชะนาเทศ
ป.5
1
8031 เด็กหญิง ชนัญชิดา น้อยกลาง
ป.5
1
8056 เด็กหญิง มณีภา เรียบร้อย
ป.5
1
8049 เด็กหญิง กวินธิดา ศรีพราย
ป.5
1
8070 เด็กหญิง เกศกนก เกลี้ยงเกลา
ป.5
1
8071 เด็กหญิง ณปภัช ทวีพสุชากุล
ป.5
1
8072 เด็กหญิง ณัฐพร เครือคุณ
ป.5
1
8075 เด็กหญิง มนัสนันท์ เหยียบประโคน
ป.5
1
8077 เด็กหญิง วนิดา สงค์คำเหลา
ป.5
1
8120 เด็กหญิง ธนิดา สืบสาว
ป.5
1
8124 เด็กหญิง นรีรัตน์ สามิลา
ป.5
1
8244 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ณรงค์แสง
ป.5
1
8309 เด็กชาย ก้องภพ แก้วบัวสา
ป.2
1
8880 เด็กหญิง ชญานิศ สายแก้ว
ป.5
1
8311 เด็กชาย ชยานันท์ ภูยิหวา
ป.2
1
8312 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ลอยหา
ป.2
1
8317 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ สังวาลทอง
ป.2
1
8287 เด็กชาย ธิติวัฒน์ แสงนนท์
ป.2
1
8290 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พงษ์เพชร
ป.2
1
8490 เด็กชาย ธนเดช อัปกาญจน์
ป.2
1
8592 เด็กชาย เจษฎาพร มะคะที
ป.2
1
8755 เด็กชาย เอกภาพ จันทร์ชนะ
ป.2
1
8759 เด็กชาย ธนากร แก่นคำ
ป.2
1
8753 เด็กชาย พีระพล พลวิชิต
ป.2
1
8326 เด็กหญิง ดวงหทัย คัทธรินทร์
ป.2
1
8329 เด็กหญิง เปมิกา สารภัย
ป.2
1
8331 เด็กหญิง พรีมชนก พรมจันทร์
ป.2
1
8294 เด็กหญิง ณัฏฐ์พิชญา ทองวงศ์
ป.2
1
8295 เด็กหญิง ธัญพิชชา สาระพันธ์
ป.2
1
8296 เด็กหญิง พัชราภา แสนสุข
ป.2
1
8297 เด็กหญิง พิชญานิน กอดทอง
ป.2
1
8298 เด็กหญิง พลอยอัปสรณ์ ภักดีล้น
ป.2
1
8551 เด็กหญิง ปณิตา ไชยชนะ
ป.2
1
8633 เด็กหญิง ณัฐชา อ่อนคำบง
ป.2
1
8671 เด็กหญิง อัญรินทร์ เบ้าเงิน
ป.2
1
8752 เด็กหญิง ณิชานันท์ ธีระศรัณวงศ์
ป.2
1
8754 เด็กหญิง ลัลล์ลลิญ เพ็งธรรม
ป.2
1
8756 เด็กหญิง ปภัสรา ประวิง
ป.2
1
8757 เด็กหญิง ภัคจิรา สุบุญ
ป.2
1
8758 เด็กหญิง พิชยธิดา จันทะขาน
ป.2
1
8760 เด็กชาย กฤชนนท์ มูลพรหม
ป.2
1
8748 เด็กชาย วุฒิพร เผ่าพันธ์โพธิ์
อ.3
1
8762 เด็กหญิง ปานรวีร์ ทิมาใจ
ป.2
1
8718 เด็กชาย ธนวัฒน์ มาลุน
อ.3
1
8772 เด็กหญิง พัชรพร ลิ้มวงษ์ทอง
ป.2
1
8710 เด็กชาย คณิศร โลหะธิน
อ.3
1
8761 เด็กหญิง ธัญรัตน์ มาศิลิ
ป.2
1
8706 เด็กชาย ภัทรเดช คำวิชา
อ.3
1
8701 เด็กชาย อนุชา ปุยฝ้าย
อ.3
1
8932 เด็กชาย ธนายุทธ แซ่อึ้ง
อ.3
1
8726 เด็กชาย วีรวิชญ์ ชุมนิกาย
อ.3
1
8725 เด็กชาย รัชชานนท์ หลานไทย
อ.3
1
8729 เด็กชาย อัคคเดช ศรีสง่า
อ.3
1
8722 เด็กชาย บารเมษฐ์ อรุณแสงวิจิตร
อ.3
1
8698 เด็กชาย กิตติเชษฐ์ หัสดี
อ.3
1
8937 เด็กชาย กิตติพันธ์ อินทะนาม
อ.3
1
9071 เด็กชาย กันต์กมล ว่องไว
อ.3
1
9077 เด็กชาย นภดล คูณทัน
อ.3
1
9079 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ลัมพชวา
อ.3
1
8702 เด็กหญิง นรินทรา จันละบุตร
อ.3
1
8704 เด็กหญิง เกษมณี จันที
อ.3
1
8705 เด็กหญิง ณัฐติมา แก้วดำ
อ.3
1
8707 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ หอมหวาน
อ.3
1
8712 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ชัยทอง
อ.3
1
8719 เด็กหญิง อริสา ทัดเทียม
อ.3
1
8734 เด็กหญิง ปณภัทร ก้อนคำตัน
อ.3
1
8730 เด็กหญิง จรรยาภรณ์ จันทะศรี
อ.3
1
8731 เด็กหญิง ชาลิสา จิตจันทร์
อ.3
1
8732 เด็กหญิง ธนิกา เนตรคำ
อ.3
1
7899 เด็กชาย ยศพล ลอยหา
ป.4
1
8741 เด็กหญิง ภัทรวดี แก่นมาลี
อ.3
1
7935 เด็กชาย นทราทิตย์ เหล่าสิงห์
ป.4
1
8733 เด็กหญิง นันท์นภัส ชุดไธสง
อ.3
1
7936 เด็กชาย นาคินทร์ ไชยเดช
ป.4
1
9072 เด็กหญิง ณัฐธิดา เอมโอษฐ์
อ.3
1
8232 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ศรีธัญรัตน์
ป.4
1
9075 เด็กหญิง กานต์ธิดา แสนพันธ์
อ.3
1
8342 เด็กชาย พิสิษฐ์ ก้อนคำ
ป.4
1
9076 เด็กหญิง วิภารัตน์ พานิช
อ.3
1
8364 เด็กชาย เพชรแท้ ศรีสุทธา
ป.4
1
9078 เด็กหญิง ปนัดดา แถวพันธ์
อ.3
1
8376 เด็กชาย กวินภพ โนนน้อย
ป.4
1
8378 เด็กชาย ณัฐภัทร คุณิรัตน์
ป.4
1
8379 เด็กชาย ปริณ โมระชาติ
ป.4
1
8482 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมทอง
ป.4
1
8489 เด็กชาย นภสินธุ์ สุทธิวงษ์
ป.4
1
8856 เด็กชาย นพชัย วีสี
ป.4
1
8963 เด็กชาย ธีร์รักษ์ ภักดีล้น
ป.4
1
7919 เด็กหญิง พาขวัญ พิณทอง
ป.4
1
7922 เด็กหญิง รินรดา ทางทอง
ป.4
1
7951 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ประสิทธิ์ศาล
ป.4
1
8345 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ จันทร์พวง
ป.4
1
8346 เด็กหญิง ฐิติณัฐ บุญใส
ป.4
1
8348 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ เยื่อใย
ป.4
1
8350 เด็กหญิง ติยาภรณ์ สุขจันทร์
ป.4
1
8351 เด็กหญิง นภัสนันท์ กองทรัพย์
ป.4
1
8353 เด็กหญิง มณีจุฑา เรียบร้อย
ป.4
1
8354 เด็กหญิง ลดาวรรณ สงค์คำเหลา
ป.4
1
8355 เด็กหญิง ลัลล์ลลิล บาทสุวรรณ์
ป.4
1
8356 เด็กหญิง วรัญญา พันธ์ใหญ่
ป.4
1
8366 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สิมมา
ป.4
1
8392 เด็กหญิง อชิรญาภรณ์ ไพศาล
ป.4
1
8393 เด็กหญิง อภิชญา นามสนุก
ป.4
1
8357 เด็กหญิง ศรัณรักษ์ ลำพันธ์
ป.4
1
8424 เด็กหญิง นภัสสร รื่นบรรเทิง
ป.4
1
8689 เด็กหญิง อรณิช ประทุม
ป.4
1
8869 เด็กหญิง กัญญาภัค กุลโท
ป.4
1
8940 เด็กหญิง จิรัญธนินทร์ พาราศรี
ป.4
1
8941 เด็กหญิง ชญาดา ปริหา
ป.4
1
7911 เด็กหญิง อรอุมา อะโนราช
ป.4
1
8310 เด็กชาย เจริญธรรม คัทธรินทร์
ป.1
1
8639 เด็กชาย ณกรณ์ สรรขจร
ป.1
1
8638 เด็กชาย ไตรวิชญ์ ไชยบุญทัน
ป.1
1
8613 เด็กชาย สุภสิทธิ์ มณีภาค
ป.1
1
8685 เด็กชาย ธนกฤต อุดมกิจไพบูลย์
ป.1
1
8927 เด็กชาย อัจฉริยะ ไสยรส
ป.1
1
8931 เด็กชาย กันต์ธีร์ พลมนตรี
ป.1
1
8942 เด็กชาย ณัฐกรณ์ พูลประสงค์
ป.1
1
8928 เด็กชาย ภัทรพล พลวิชิต
ป.1
1
8984 เด็กชาย กฤษปภน จันทร์ลา
ป.1
1
8985 เด็กชาย โชติวิวัฒน์ ศรีสุระ
ป.1
1
8986 เด็กชาย ธนภัทร พรสุวรรณ
ป.1
1
8987 เด็กชาย นันทพัทธ์ บุดดีแพง
ป.1
1
8988 เด็กชาย พชร วิลัยศรี
ป.1
1
8989 เด็กชาย รัชชานนท์ เจริญพงศ์
ป.1
1
8990 เด็กชาย อภิรัตน์ โคตรสิงห์
ป.1
1
8991 เด็กชาย ชัยอนันต์ สุวรรณะ
ป.1
1
8656 เด็กหญิง ฐิติชัญญาดา อินสอน
ป.1
1
8659 เด็กหญิง ธีรกานต์ พาลแก้ว
ป.1
1
8617 เด็กหญิง จิรภิญญา สายสี
ป.1
1
8619 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อยู่สุข
ป.1
1
8623 เด็กหญิง พรวลัย ปรือทอง
ป.1
1
8631 เด็กหญิง อารดา ลาพรมมา
ป.1
1
8901 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ไปแดน
ป.1
1
8906 เด็กหญิง นิชานาถ แสงใส
ป.1
1
8952 เด็กหญิง สุพัตรา จันทะนิตย์
ป.1
1
8992 เด็กหญิง กวินตรา กุมภาพงษ์
ป.1
1
8993 เด็กหญิง ทิพยสุคนธ์ กุลบุตร
ป.1
1
8994 เด็กหญิง ธันยพร ปั่นวรรณะ
ป.1
1
8995 เด็กหญิง พิชญธิดา อนิกุล
ป.1
1
8997 เด็กหญิง วริรำไพ อึ้งเจริญ
ป.1
1
8998 เด็กหญิง ณชญาดา ปรือทอง
ป.1
1
8999 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ สวนดี
ป.1
1
8996 เด็กหญิง ภัทราพร บั้งทอง
ป.1
1
7394 เด็กชาย ชินท์ณภัทร เป็งจักร
ป.6
1
7474 เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญสละ
ป.6
1
7825 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ จันทมุท
ป.6
1
7826 เด็กชาย วรเมธ สุบูรณ์
ป.6
1
8138 เด็กชาย ทิฐินันท์ รำไพเราะ
ป.3
1
7844 เด็กชาย รัชพล ทองคำใส
ป.6
1
8172 เด็กชาย ชลกร เจริญสิม
ป.3
1
7845 เด็กชาย กันติ์ณวัชร์ คำทา
ป.6
1
8173 เด็กชาย ณัฐดนัย ภูแสน
ป.3
1
7846 เด็กชาย วีระชัย ทองปาน
ป.6
1
8179 เด็กชาย รัชชานนท์ สมบูรณ์
ป.3
1
7847 เด็กชาย ณัฐชนน ครองยุทธ
ป.6
1
8182 เด็กชาย วรเศรษฐ์ บรรโล
ป.3
1
7849 เด็กชาย ประชารัฐ พิณทอง
ป.6
1
8506 เด็กชาย อนันดา แก่นกอ
ป.3
1
7865 เด็กชาย อภิวุฒิ คำแก่นกาง
ป.6
1
8554 เด็กชาย ธนโชติ บุญมาทน
ป.3
1
7867 เด็กชาย ภัทรพล ศรีนวล
ป.6
1
8557 เด็กชาย ก้องเกียรติ แสนยะมูล
ป.3
1
7869 เด็กชาย พันธกาญจน์ โครตพันธ์
ป.6
1
8558 เด็กชาย ปิลันธสุทธิ์ รุ่งจิรารัตน์
ป.3
1
7886 เด็กชาย กฤษณพล จันทมุท
ป.6
1
8566 เด็กชาย พัชรพล พรมภักดี
ป.3
1
7880 เด็กชาย ณเตชินทร์ วิทยรุ่งโรจน์
ป.6
1
8576 เด็กชาย ธนภัทร สุธรรมวงศ์
ป.3
1
7882 เด็กชาย รัชพล กุลวงศ์
ป.6
1
8582 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ วงษาราช
ป.3
1
7883 เด็กชาย ณัฐพงษ์ โสภาณะโสม
ป.6
1
8936 เด็กชาย กฤษฎิ์ ธรรมวงศ์
ป.3
1
8442 เด็กชาย นภัสกร กฤษณะเดชา
ป.6
1
8935 เด็กชาย พุฒิภัทร แนวจำปา
ป.3
1
8458 เด็กชาย อิทธิกร ไชยสาคร
ป.6
1
8164 เด็กหญิง บุญยานุช รักชาติ
ป.3
1
8464 เด็กชาย อัครพล พันธ์งาม
ป.6
1
8169 เด็กหญิง วิรากานต์ เรือนเจริญ
ป.3
1
8684 เด็กชาย คุณภัทร อาทิตย์บุตร
ป.6
1
8170 เด็กหญิง ศรีรินทร์ทิพย์ บุญร่วม
ป.3
1
8891 เด็กชาย ปรัตถกร ผลสวิง
ป.6
1
8189 เด็กหญิง กาญดามณี สมเสาร์
ป.3
1
8892 เด็กชาย พีรพัฒน์ สีแสง
ป.6
1
8196 เด็กหญิง พิชญา ผูกมิตร
ป.3
1
8910 เด็กชาย ก้องเกียรติ์ ผิวบาง
ป.6
1
8199 เด็กหญิง ศิวัชญา ทับธานี
ป.3
1
7420 เด็กหญิง สุพิชชา บุญอ่วม
ป.6
1
8507 เด็กหญิง จินต์จุฑา เฉื่อยกลาง
ป.3
1
7485 เด็กหญิง โชติกา บุดสีนนท์
ป.6
1
8514 เด็กหญิง ศศิกร กสินธุรัมย์
ป.3
1
7741 เด็กหญิง จันทร์ธิดา กออำไพ
ป.6
1
8516 เด็กหญิง อลิปรียา ปรัสพันธ์
ป.3
1
7842 เด็กหญิง สุดารัตน์ มณีภาค
ป.6
1
8519 เด็กหญิง กัญญาภัค แสนเมือง
ป.3
1
7831 เด็กหญิง ฉันท์ภาพิสุทธิ์ คล่องอาษา
ป.6
1
8533 เด็กหญิง ชลนิภา เคนลี
ป.3
1
7856 เด็กหญิง จิตรดา นันตระกูล
ป.6
1
8555 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ ปราบจันดี
ป.3
1
7832 เด็กหญิง ชนัญกาญจน์ พรมวันนา
ป.6
1
8556 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก่นคำ
ป.3
1
7836 เด็กหญิง ปฐมพร บรรเทาทัน
ป.6
1
8534 เด็กหญิง กรวรรณ ดวงงาม
ป.3
1
7837 เด็กหญิง ปวริศา สุทธิประภา
ป.6
1
8540 เด็กหญิง ธนภรณ์ สีลาดเลา
ป.3
1
7839 เด็กหญิง ภคพร รุ่งเรือง
ป.6
1
8573 เด็กหญิง ภทรมณ ยืนยาว
ป.3
1
7895 เด็กหญิง ธนพร นุชนารถ
ป.6
1
8584 เด็กหญิง ปวิชญา เอกพงษ์
ป.3
1
8446 เด็กหญิง มนัญชยา ภูษา
ป.6
1
8537 เด็กหญิง เพียงพันแสง กะตะศิลา
ป.3
1
8473 เด็กหญิง ปริยากร สุดชะฏา
ป.6
1
8546 เด็กหญิง กานต์ธิดา ศาลาคำ
ป.3
1
8494 เด็กหญิง ชนิดาภา ผลวิสุทธิ์
ป.6
1
8845 เด็กหญิง ธิติมา ศรีพรรณา
ป.3
1
8911 เด็กหญิง ประภัสสร ไชยสิทธิ์
ป.6
1
8848 เด็กหญิง ธนิกานต์ คงแถลง
ป.3
1
8849 เด็กหญิง ชนาธินาถ สายแก้ว
ป.3
1
9112 เด็กชาย กรวิชญ์ ทองพูน
อ.2
2
9113 เด็กชาย กิตตินันท์ ชัยบัวรินทร์
อ.2
2
9114 เด็กชาย จักรพรรดิ สำราญรื่น
อ.2
2
9115 เด็กชาย ณัฐภณ ไกรศูนย์
อ.2
2
9116 เด็กชาย ธีราทร บั้งทอง
อ.2
2
9117 เด็กชาย นนลพัชร อนันทสุข
อ.2
2
9118 เด็กชาย ปกรณ์ ภาชะรัตน์
อ.2
2
9119 เด็กชาย พิสิษฐ์ แก่นลา
อ.2
2
9120 เด็กชาย วชิรวิชญ์ สาระพันธ์
อ.2
2
9121 เด็กชาย วุฒิภัทร ลาธุรี
อ.2
2
9122 เด็กชาย ศักดิ์ชาย เชิดชูงาม
อ.2
2
9123 เด็กชาย หัสดินทร์ วงศ์คำตา
อ.2
2
9124 เด็กชาย อาทิวราห์ ลาพรมมา
อ.2
2
8750 เด็กหญิง ภารดี จำปาสา
อ.2
2
9125 เด็กหญิง ณทิยา สรรขจร
อ.2
2
9126 เด็กหญิง ณัฐณิชา โสภา
อ.2
2
7550 เด็กชาย อานนท์ แก้วพิทักษ์
ป.5
2
9127 เด็กหญิง ทิพสุดา อัคคปัสสา
อ.2
2
7671 เด็กชาย นิธิกร โคนพันธ์
ป.5
2
9128 เด็กหญิง พิชากรณ์ โคตรสิงห์
อ.2
2
7699 เด็กชาย จักรพรรดิ์ บุญศักดิ์
ป.5
2
9130 เด็กหญิง รมิตา เลิศวิไล
อ.2
2
7704 เด็กชาย วัชรพล คำสวัสดิ์
ป.5
2
9131 เด็กหญิง สุมารินทร์ อินทะนาม
อ.2
2
8046 เด็กชาย ธนภัทร พรมลี
ป.5
2
9132 เด็กหญิง สุมัชญา พันโนฤทธิ์
อ.2
2
8068 เด็กชาย หัตถสิทธิ์ อุ้มจันทร์
ป.5
2
8059 เด็กชาย คริษฐ์ สุภากรณ์
ป.5
2
8110 เด็กชาย ธนรัฐ บัวงาม
ป.5
2
8112 เด็กชาย ศุภกร วงษาเคน
ป.5
2
8116 เด็กชาย ภูริทัต บุญประสม
ป.5
2
8451 เด็กชาย กิตติพงค์ ทาศรี
ป.5
2
8679 เด็กชาย จิรเดช สายโท
ป.5
2
8872 เด็กชาย พณิชพล แสงแดง
ป.5
2
8887 เด็กชาย ก้องเดช วัฒโนภาศ
ป.5
2
7693 เด็กหญิง รมิตา โพธะนัง
ป.5
2
8033 เด็กหญิง ธภาภัค ลุนลี
ป.5
2
8036 เด็กหญิง เขมจิรา วงษา
ป.5
2
8038 เด็กหญิง ธัญชนก เอ้โทบุตร
ป.5
2
8029 เด็กหญิง ธัญพิชชา หาคำบุตร
ป.5
2
8053 เด็กหญิง ติณณา วงมาเกษ
ป.5
2
8092 เด็กหญิง จิราภา จุฬาษี
ป.5
2
8080 เด็กหญิง อุรัสญา สมสมัย
ป.5
2
8073 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา วงมาลี
ป.5
2
8098 เด็กหญิง กนกวรรณ ฉวี
ป.5
2
8099 เด็กหญิง ประภัสสร แสนยะมูล
ป.5
2
8126 เด็กหญิง อริณชญา แก่นคำ
ป.5
2
8224 เด็กหญิง ธัญพิชชา สุตาวงษ์
ป.5
2
8242 เด็กหญิง ศิริมา แสนคำ
ป.5
2
8243 เด็กหญิง ปัญญชิตา สุขจิตรกรณัช
ป.5
2
8491 เด็กหญิง ปาลิตา อัปกาญจน์
ป.5
2
8289 เด็กชาย ปัณณวัชร พาสันต์
ป.2
2
8456 เด็กหญิง อสมาภรณ์ มะลิจันทร์
ป.5
2
8291 เด็กชาย อิสยาห์ ปาชิโร
ป.2
2
8688 เด็กหญิง พจณิชา บุราไกร
ป.5
2
8549 เด็กชาย ชยางกูร สมผิว
ป.2
2
8877 เด็กหญิง อัญมณี มุงคุณคำชาว
ป.5
2
8608 เด็กชาย พัชรพล สุเพ็ญ
ป.2
2
8889 เด็กหญิง พิชญารัตน์ ลำภา
ป.5
2
8765 เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ ช่อมะลิ
ป.2
2
8971 เด็กหญิง พิชญา ขันทา
ป.5
2
8766 เด็กชาย เนติ เยื่อใย
ป.2
2
8770 เด็กชาย ชินกฤต มูลสาร
ป.2
2
8773 เด็กชาย ธนากร กุลเพชรคติธร
ป.2
2
8775 เด็กชาย ณัฐธัญ จันที
ป.2
2
8778 เด็กชาย ทีปกร แสนสุข
ป.2
2
8779 เด็กชาย นนทวัฒน์ หงษ์สุข
ป.2
2
8780 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สีพรม
ป.2
2
8781 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ซ้ายสุพรรณ
ป.2
2
9129 เด็กชาย จิรทีปต์ กุศาเดช
ป.2
2
8195 เด็กหญิง น้ำทิพย์ สานันต์
ป.2
2
8332 เด็กหญิง สิรินภา ภูแสน
ป.2
2
8333 เด็กหญิง สุพิชชา ชะคำรอด
ป.2
2
8334 เด็กหญิง อรวรรณ ชวนชม
ป.2
2
8302 เด็กหญิง อารียา บุญพุฒ
ป.2
2
8327 เด็กหญิง ปัณณิตา สิริโชติคงสิม
ป.2
2
8481 เด็กหญิง ภัทรธิดาวรรณ คำวิชา
ป.2
2
8588 เด็กหญิง ฐิรญาดา สมเสมอ
ป.2
2
8764 เด็กหญิง กมลวรรณ พละการ
ป.2
2
8769 เด็กหญิง วริษา เดชะคำภู
ป.2
2
8771 เด็กหญิง ศศิวิมล มัตตะผา
ป.2
2
8774 เด็กหญิง ทิพย์ประภา เครือบุตร
ป.2
2
8776 เด็กหญิง กุลปริยา ศิริคำ
ป.2
2
8777 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา กันยาพันธ์
ป.2
2
8713 เด็กชาย ชวัลลักษณ์ ทองสะอาด
อ.3
2
8700 เด็กชาย อนุวัฒน์ กุลการี
อ.3
2
8699 เด็กชาย อภัยธรรม ธีระศรัณวงศ์
อ.3
2
8711 เด็กชาย คณัสนันท์ ทองลาไชยศิริ
อ.3
2
8739 เด็กชาย จิรชาติ พรมกอง
อ.3
2
8727 เด็กชาย อนุวัฒน์ โจมพลสา
อ.3
2
8723 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ พลนำ
อ.3
2
8728 เด็กชาย อรรถชัย แก่นคำ
อ.3
2
8720 เด็กชาย จักรพันธ์ อังคณา
อ.3
2
8939 เด็กชาย กวินภพ วงศ์คำตา
อ.3
2
9064 เด็กชาย ชนะชัย โนนน้อย
อ.3
2
8708 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วณรมย์
อ.3
2
8709 เด็กหญิง กมลชนก นามธรรม
อ.3
2
8717 เด็กหญิง ภาณี ทัดเทียม
อ.3
2
8721 เด็กหญิง มทิรา ขำตา
อ.3
2
8736 เด็กหญิง อารดา ปัดธรรมมา
อ.3
2
8743 เด็กหญิง อัญมณี ทองลาไชยศิริ
อ.3
2
8737 เด็กหญิง พิมพ์ชนกม์ สุทธิวรรค
อ.3
2
8745 เด็กหญิง เอวารินทร์ ภาวะนา
อ.3
2
8744 เด็กหญิง อุบลวรรณ คำศรี
อ.3
2
8735 เด็กหญิง ปพิชญา วงค์ศรี
อ.3
2
8742 เด็กหญิง ยุภาพร ไชยกาล
อ.3
2
8958 เด็กหญิง ธัญชนก ธานี
อ.3
2
8749 เด็กหญิง อริญญา สุขแสง
อ.3
2
9065 เด็กหญิง กนกวรรณ ครองสุข
อ.3
2
9066 เด็กหญิง วราภรณ์ ไชยชนะ
อ.3
2
9067 เด็กหญิง คริสต์มาส เกษียร
อ.3
2
9068 เด็กหญิง ลัลล์ลลิล ศรีบัว
อ.3
2
9069 เด็กหญิง ประภาภรณ์ กิตติราช
อ.3
2
7907 เด็กชาย บรรณวิชญ์ นาคนวล
ป.4
2
9155 เด็กหญิง วริฏฐิสา หารบุตร
อ.3
2
7942 เด็กชาย สันติ กำจร
ป.4
2
8210 เด็กชาย ธนัช ลุนลี
ป.4
2
8337 เด็กชาย ณัทกร เจริญเชาว์
ป.4
2
8362 เด็กชาย ทินภัทร บุญเหลา
ป.4
2
8415 เด็กชาย ธนกฤต คำหลอม
ป.4
2
8416 เด็กชาย ยศศักดิ์ ไชยสนธ์
ป.4
2
8457 เด็กชาย กิติปกรณ์ สมแสวง
ป.4
2
8683 เด็กชาย เชษฐ์นิวัฒน์ สมบัติหลาย
ป.4
2
8926 เด็กชาย กันต์กมนต์ บุญเลิศ
ป.4
2
8964 เด็กชาย ธนภัทร เทพารักษ์
ป.4
2
8968 เด็กชาย ศุภกร สีหาโบราณ
ป.4
2
7917 เด็กหญิง ศศิธารา จันทะศรี
ป.4
2
7920 เด็กหญิง จีรณา แช่มชื่น
ป.4
2
7921 เด็กหญิง ปุณยาพร พวงแก้ว
ป.4
2
7929 เด็กหญิง กัญญุตา อินทะนาม
ป.4
2
7957 เด็กหญิง ชอญตะวัน กอดทอง
ป.4
2
7958 เด็กหญิง วรรณรดา หลุมทอง
ป.4
2
7960 เด็กหญิง สมฤดี จิตรใหญ่
ป.4
2
8343 เด็กหญิง กนกนิภา โขงเขตต์
ป.4
2
8347 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ชูเกตุ
ป.4
2
8358 เด็กหญิง สุพัตรา ตระกูลลาภา
ป.4
2
8359 เด็กหญิง อรปรียา ดวงแก้ว
ป.4
2
8367 เด็กหญิง กานต์ธีรา ค่ำควร
ป.4
2
8374 เด็กหญิง อัญยพร ชุดนอก
ป.4
2
8384 เด็กหญิง จิราภรณ์ ศรีทา
ป.4
2
8385 เด็กหญิง ฉัตรประวีย์ วรรณคัด
ป.4
2
8390 เด็กหญิง ศศิภา จันที
ป.4
2
8402 เด็กหญิง กรองแก้ว ศรีสว่าง
ป.4
2
8423 เด็กหญิง กันยารัตน์ บุญสารี
ป.4
2
8425 เด็กหญิง ปวริศา ตั้งพาเรือง
ป.4
2
8388 เด็กหญิง มนัสนันท์ สิริโชติคงสิม
ป.4
2
8604 เด็กหญิง วิราพร เสือเหลือง
ป.4
2
8945 เด็กหญิง นลินี วะลุนธรรม
ป.4
2
8974 เด็กหญิง กัญญาภัทร นามวงศ์
ป.4
2
8635 เด็กชาย กัณฑยาบุตร ยิ่งวงค์
ป.1
2
8637 เด็กชาย จุฑาเทพ อัคคปัสสา
ป.1
2
8645 เด็กชาย วิทยา เคนประจิต
ป.1
2
8597 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เดชะคำภู
ป.1
2
8600 เด็กชาย ชยางกูร ชะนาเทศ
ป.1
2
8601 เด็กชาย ชินพรรธน์ ลาศรี
ป.1
2
8602 เด็กชาย ฐนพล ผูกพันธ์
ป.1
2
8606 เด็กชาย ธนภัทร ชะนาเทศ
ป.1
2
8612 เด็กชาย วุฒิภัทร เอกพงษ์
ป.1
2
8605 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ริปันโน
ป.1
2
9000 เด็กชาย เจตนิพิฐ ประดา
ป.1
2
9001 เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญศรี
ป.1
2
9002 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ กิ่งมาลา
ป.1
2
9003 เด็กชาย ธนกฤต ตาสุวรรณ
ป.1
2
9004 เด็กชาย พัณณะกรณ์ วีระพงษ์
ป.1
2
9005 เด็กชาย สุพศิน ทำมา
ป.1
2
9006 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พิทักษ์
ป.1
2
8589 เด็กหญิง กันต์ฤทัย ยาตรา
ป.1
2
8654 เด็กหญิง แพรวพรรณ บรรโล
ป.1
2
8663 เด็กหญิง วรหทัย สาระพันธ์
ป.1
2
8618 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เพ็งโสภา
ป.1
2
8620 เด็กหญิง เบญญาภา สินเทาว์
ป.1
2
8626 เด็กหญิง วรัชญ์สรากร บัวลา
ป.1
2
8632 เด็กหญิง ไอศิกา จันทร์ทรง
ป.1
2
8629 เด็กหญิง สิริวิมล ศรีบุญเรือง
ป.1
2
8944 เด็กหญิง สุชัญญา เลาเลิศ
ป.1
2
9007 เด็กหญิง กวินธิดา ลาภูธร
ป.1
2
9008 เด็กหญิง กานต์มณี บุญศรี
ป.1
2
9009 เด็กหญิง ฐิติประภา จันทร์ปรีดา
ป.1
2
9010 เด็กหญิง ธัญรดา สุตาวงษ์
ป.1
2
9011 เด็กหญิง พลอยลลิลณ์ เผ่าสีหา
ป.1
2
9012 เด็กหญิง รมิดา กันตีฟอง
ป.1
2
9013 เด็กหญิง วรากร จันทะเวช
ป.1
2
9014 เด็กหญิง วันใหม่ สายป้อง
ป.1
2
9015 เด็กหญิง ธัญวลัย สุวรรณ
ป.1
2
7410 เด็กชาย อำนาจ ทองแดง
ป.6
2
7470 เด็กชาย วุฒิไกร ศรีสุข
ป.6
2
8137 เด็กชาย ณัฐปวินท์ ไกรศูนย์
ป.3
2
7558 เด็กชาย เกษมสันต์ ทองกลม
ป.6
2
8139 เด็กชาย เทพประทาน พูลเกษ
ป.3
2
7734 เด็กชาย อภิชาติ สุธรรมวิจิตร
ป.6
2
8151 เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุวะมาตย์
ป.3
2
7735 เด็กชาย หฤต อรุณแสงวิจิตร
ป.6
2
8174 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อาจรงค์
ป.3
2
7828 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ สุภาพ
ป.6
2
8178 เด็กชาย รัชชานนท์ สีระสี
ป.3
2
7848 เด็กชาย ดนุภูมิ ปรัสพันธ์
ป.6
2
8183 เด็กชาย กลวัตร โคตรทารินทร์
ป.3
2
7863 เด็กชาย ฐาปกรณ์ แสวงดี
ป.6
2
8504 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ ศรกายสิทธิ์
ป.3
2
7974 เด็กชาย วิศวรรษ ทองลาไชยศิริ
ป.6
2
8510 เด็กชาย ปัญญพนต์ กำแก้ว
ป.3
2
8246 เด็กชาย วีระพัฒน์ อมรรัตนานนท์
ป.6
2
8512 เด็กชาย สุรชัย พรสุวรรณ
ป.3
2
8918 เด็กชาย ศรายุทธ ภิรมย์
ป.6
2
8529 เด็กชาย มงคล แสวงสิน
ป.3
2
8965 เด็กชาย ทาคูมิ โคเซกิ
ป.6
2
8505 เด็กชาย ธนภัทร พรหมปราบทุกข์
ป.3
2
7424 เด็กหญิง อธิติยา วงศ์สวัสดิ์
ป.6
2
8548 เด็กชาย อภิชาติ ดุจดา
ป.3
2
7487 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ทานให้
ป.6
2
8577 เด็กชาย พงศพัฒน์ ตะนุพิษ
ป.3
2
7562 เด็กหญิง ขันธลี สาระพันธ์
ป.6
2
8686 เด็กชาย พงษกร อุดมกิจไพบูลย์
ป.3
2
7564 เด็กหญิง สิรินทิพย์ รู้ยืนยง
ป.6
2
8846 เด็กชาย ประกาย มุงคุณคำชาว
ป.3
2
7568 เด็กหญิง ประกายทิพย์ จันทร์พวง
ป.6
2
8850 เด็กชาย ปัญญาโชติ แก่นมาลี
ป.3
2
7567 เด็กหญิง กัญญาวีร์ กำพุธ
ป.6
2
7982 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ จันทรคุปต์
ป.3
2
7587 เด็กหญิง ปาริตา วงศ์ประเทศ
ป.6
2
8165 เด็กหญิง พิรญาณ์ กันมงคล
ป.3
2
7570 เด็กหญิง นัยน์ภัคน์ อายุวงศ์
ป.6
2
8156 เด็กหญิง เกวลิน จีนมหันต์
ป.3
2
7641 เด็กหญิง วิรัญชนา คชพันธ์
ป.6
2
8159 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ตาแก้ว
ป.3
2
7736 เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรีเพชร
ป.6
2
8187 เด็กหญิง กมลชนก บุญทอง
ป.3
2
7737 เด็กหญิง อภิชญา ดวงมาลา
ป.6
2
8191 เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิแสง
ป.3
2
7781 เด็กหญิง วชิราภรณ์ พิลาล้ำ
ป.6
2
8200 เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขเลิม
ป.3
2
7853 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดินไธสง
ป.6
2
8281 เด็กหญิง กชทกร บุปผาวัลย์
ป.3
2
7857 เด็กหญิง วรรณรักษ์ ไชยเดช
ป.6
2
8273 เด็กหญิง ปาณิสรา ชมทอง
ป.3
2
7855 เด็กหญิง สุพรรณิษา ปริตัง
ป.6
2
8508 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญปก
ป.3
2
7876 เด็กหญิง สุภาพร กลิ่นแก้ว
ป.6
2
8515 เด็กหญิง อาทิตยา แสวงวงษ์
ป.3
2
8004 เด็กหญิง ภัทรภร สีสันต์
ป.6
2
8531 เด็กหญิง วโรชา สง่าศิลป์
ป.3
2
8130 เด็กหญิง วรรณิสา ชูแก้ว
ป.6
2
8552 เด็กหญิง มนจิรา ขามใหญ่
ป.3
2
8247 เด็กหญิง กุลธิดา โคตรทารินทร์
ป.6
2
8564 เด็กหญิง สุปรียา โคสอน
ป.3
2
8249 เด็กหญิง กฤษณา มากประเสริฐ
ป.6
2
8538 เด็กหญิง จารุพิชญา แสงทรัพย์
ป.3
2
8471 เด็กหญิง ณัฐทิชา เชียงจันทร์
ป.6
2
8574 เด็กหญิง ขวัญจิรา ชินกธรรม
ป.3
2
8495 เด็กหญิง วริษฐา แสนสุข
ป.6
2
8536 เด็กหญิง ปธิณเขม คล่องอาษา
ป.3
2
8487 เด็กหญิง เจนจิรา เกาะแก้ว
ป.6
2
8544 เด็กหญิง วรัญญา ดวงจำปา
ป.3
2
8460 เด็กหญิง พิชามญช์ ถิ่นขาม
ป.6
2
8524 เด็กหญิง รุ่งลาวรรณ โสภาพ
ป.6
2
8913 เด็กหญิง จรรยพร วงค์ศรี
ป.6
2
8528 เด็กชาย ภูตะวัน กำทอง
ป.3
3
7596 เด็กชาย บุญทรัพย์ ขอสุข
ป.6
3
8532 เด็กชาย กันติทัต เดชวารี
ป.3
3
7819 เด็กชาย ชัยพัทธ์ บุญยืด
ป.6
3
8561 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีหันต์
ป.3
3
7830 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โยทชัย
ป.6
3
8539 เด็กชาย รัชชานนท์ ขาวงาม
ป.3
3
7822 เด็กชาย ณัฏฐชัย สายงาม
ป.6
3
8580 เด็กชาย วิโรจน์ วงศ์ขันธ์
ป.3
3
7823 เด็กชาย เตโชดม ญาติเกษม
ป.6
3
8567 เด็กชาย กิตติพงศ์ จินามณี
ป.3
3
7864 เด็กชาย ธีระวิชญ์ พลสิม
ป.6
3
8851 เด็กชาย ธีรพัฒน์ แพงคำ
ป.3
3
7850 เด็กชาย ปรเมศ โชคณัฐ
ป.6
3
8955 เด็กชาย อภิภู แทวกระโทก
ป.3
3
7878 เด็กชาย ธีรภัทร สาโสม
ป.6
3
8983 เด็กชาย ฐาปกรณ์ ชุมนุม
ป.3
3
7884 เด็กชาย เตชินท์ สมพร
ป.6
3
9157 เด็กชาย สนธยา ภักดีล้น
ป.3
3
8000 เด็กชาย ธันวา สิมมา
ป.6
3
8158 เด็กหญิง ชนาภัทร วรรณริโก
ป.3
3
8687 เด็กชาย พศวีร์ จัยสิน
ป.6
3
8194 เด็กหญิง นภัสนันท์ ภักดีล้น
ป.3
3
8894 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คำเพราะ
ป.6
3
8197 เด็กหญิง มุฑิตา ภาคะ
ป.3
3
8966 เด็กชาย เตชิต ศรีบุญมา
ป.6
3
8202 เด็กหญิง อัจฉริยา มูลคำเหลา
ป.3
3
9153 เด็กชาย กรวิชญ์ วงศ์ใหญ่
ป.6
3
8203 เด็กหญิง กานต์สิริ โคตรพันธ์
ป.3
3
8967 เด็กชาย พงศกร ชัยสอน
ป.6
3
8513 เด็กหญิง กัลยากร อุทาพันธ์
ป.3
3
7490 เด็กหญิง เนตรชนก แก้วปัดชา
ป.6
3
8520 เด็กหญิง ภรณ์ชนก สามิลา
ป.3
3
7563 เด็กหญิง สิริรัตน์ รัตนวงศ์ษา
ป.6
3
8530 เด็กหญิง ธาวิดา พรมเสมอ
ป.3
3
7599 เด็กหญิง จันจิรา ศรีธัญรัตน์
ป.6
3
8559 เด็กหญิง ณัฐธิดา วงษ์เขียดทอง
ป.3
3
7833 เด็กหญิง โซมัง รอดคำทุย
ป.6
3
8570 เด็กหญิง รสนันท์ กันยามา
ป.3
3
7858 เด็กหญิง นาทาชา เมนชั่นเดียริคส์
ป.6
3
8852 เด็กหญิง พัทธนันท์ จันทร์รัตน์
ป.3
3
7859 เด็กหญิง พิชชาญนันท์ สาริพันธ์
ป.6
3
8854 เด็กหญิง กนกพร จันทร์แจ้ง
ป.3
3
7877 เด็กหญิง อริศรา เศษชมภู
ป.6
3
8550 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทร์มณี
ป.3
3
7890 เด็กหญิง สัญหพร บั้งทอง
ป.6
3
7892 เด็กหญิง ปรัชญาพร ทองคู่
ป.6
3
8128 เด็กหญิง ประภาภรณ์ สุตาวงษ์
ป.6
3
8248 เด็กหญิง พรชนก หมั่นเพียร
ป.6
3
8468 เด็กหญิง จิรประภา พุทธรัตน์
ป.6
3
8587 เด็กหญิง เณรัญญา วงษ์จันทร์
ป.6
3
8912 เด็กหญิง ชลธิชา วันนา
ป.6
3
8917 เด็กหญิง วิลาสินี พูลยา
ป.6
3
8951 เด็กหญิง กมลชนก สีผา
ป.6
3
8956 เด็กหญิง กมลทิพย์ ผลทอง
ป.6
3
9133 เด็กชาย กฤษฎา สัมฤทธิ์
อ.2
3
9134 เด็กชาย กันตพัฒน์ ศรีสุวรรณ
อ.2
3
9135 เด็กชาย คำสมบูรณ์ แสวงศรี
อ.2
3
9136 เด็กชาย ชัชนันท์ จันทร์พวง
อ.2
3
9137 เด็กชาย ณัฐรัชต์ วรรณธงชัย
อ.2
3
9138 เด็กชาย ธนพัฒน์ บุตรให้
อ.2
3
9139 เด็กชาย ยุทธการ พาวงค์
อ.2
3
9140 เด็กชาย วัชรวิชญ์ เลือกสรรค์
อ.2
3
9141 เด็กชาย สุกัลป์ เภตรา
อ.2
3
9142 เด็กชาย อชิระ โคตรตัสสา
อ.2
3
9143 เด็กชาย อิศราฬ์ ผาสูง
อ.2
3
9158 เด็กชาย ศิรวัฒน์ ศรีระดา
อ.2
3
9144 เด็กหญิง กมลชนก สังกะเพศ
อ.2
3
9145 เด็กหญิง กัญจนพร มูลสินธ์
อ.2
3
9146 เด็กหญิง ณัฐนรี นามแก้ว
อ.2
3
9147 เด็กหญิง ธนัชชา สุขเจริญ
อ.2
3
9148 เด็กหญิง ปวีร์ธิดา เพียรชนะ
อ.2
3
9149 เด็กหญิง พรนัชชา สิงห์นัน
อ.2
3
9150 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ผูกมิตร
อ.2
3
9151 เด็กหญิง มณนรัตน์ สิงห์กล้า
อ.2
3
9152 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร ฉลูศรี
อ.2
3
7480 เด็กชาย กำพล ชื่นอุรา
ป.5
3
7674 เด็กชาย ปภาวิชญ์ ประพาน
ป.5
3
7675 เด็กชาย ปริญญา ธุปัญญา
ป.5
3
8040 เด็กชาย อนันต์ชัย พรมดี
ป.5
3
8042 เด็กชาย เจตรินณ์ มีศรี
ป.5
3
8081 เด็กชาย ชุตินันท์ ตุ้มมาตร
ป.5
3
8082 เด็กชาย กฤติเดช กันยาพันธ์
ป.5
3
8061 เด็กชาย ธิติสรณ์ อุ้มจันทร์
ป.5
3
8088 เด็กชาย ธีระพงษ์ บัวพา
ป.5
3
8109 เด็กชาย ศุภกร วงษ์จินดา
ป.5
3
8245 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ สำราญรื่น
ป.5
3
8485 เด็กชาย อติเทพ พันธ์ตา
ป.5
3
8492 เด็กชาย ชัยมงคล ศิริเชิด
ป.5
3
8929 เด็กชาย กิตติคุณ พุ่มจันทร์
ป.5
3
8881 เด็กชาย ดนุเดช เข่า
ป.5
3
8882 เด็กชาย กรวิทย์ ศรีมาบุตร
ป.5
3
8873 เด็กชาย วิชญ์พล เอกทัน
ป.5
3
8874 เด็กชาย ปรเมษฐ์ สาฤทธิ์
ป.5
3
8972 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ฮวดศรี
ป.5
3
7683 เด็กหญิง จิราภรณ์ คาดขุนทด
ป.5
3
7684 เด็กหญิง นภาวดี สรรพสาร
ป.5
3
7688 เด็กหญิง พรนภัสสร ท่าหาญ
ป.5
3
7687 เด็กหญิง ปุณยวีร์ บุตรดา
ป.5
3
8313 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ บุรา
ป.2
3
7963 เด็กหญิง จิราพร สัมฤทธิ์
ป.5
3
8315 เด็กชาย ชิณภัทร วงศ์พุทธะ
ป.2
3
8091 เด็กหญิง สุภาวดี คำสวัสดิ์
ป.5
3
8318 เด็กชาย ภาคภูมิ มุ่งหมาย
ป.2
3
8125 เด็กหญิง นภัสวรรณ วงค์ทะริด
ป.5
3
8320 เด็กชาย อานนท์ บัวใหญ่
ป.2
3
8152 เด็กหญิง สุวนันท์ ถิ่นขาม
ป.5
3
8783 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สาธร
ป.2
3
8470 เด็กหญิง ปัณชญา พาผล
ป.5
3
8784 เด็กชาย ชินกฤษ ขันธวัตร
ป.2
3
8666 เด็กหญิง อุรัสยา สอนลัทธิพันธ์
ป.5
3
8789 เด็กชาย รพีภัทร สาที
ป.2
3
7719 เด็กหญิง อภิชญา พูลทรัพย์
ป.5
3
8790 เด็กชาย จิราพัชร คำหาร
ป.2
3
8879 เด็กชาย ปวริศร์ ท้วมทอง
ป.5
3
8788 เด็กชาย วรโชติ กล่ำพุทธา
ป.2
3
8875 เด็กหญิง หทัยรัตน์ มีทรัพย์
ป.5
3
8787 เด็กชาย พีระวัฒน์ ยังพรม
ป.2
3
8884 เด็กหญิง พรรวินท์ สายแสง
ป.5
3
8980 เด็กชาย ณภัทร ฮวดศรี
ป.2
3
9088 เด็กหญิง สุจิรา บุญมา
ป.5
3
9073 เด็กชาย ชานนท์ โปติ้ง
ป.2
3
8976 เด็กชาย วีระภัทร มุทาพร
ป.2
3
9080 เด็กชาย ณภัทร บุญประสิทธิ์
ป.2
3
8325 เด็กหญิง กิ่งแก้ว ใจศิลป์
ป.2
3
8328 เด็กหญิง ปทิตตา กองรัมย์
ป.2
3
8330 เด็กหญิง ประภาสิริ ทิพย์รัตน์
ป.2
3
8293 เด็กหญิง ณัฐสุดา อุไร
ป.2
3
8793 เด็กหญิง รุ่งทิวา ประจวบสุข
ป.2
3
8794 เด็กหญิง พลอยชมพู วิทยรุ่งโรจน์
ป.2
3
8796 เด็กหญิง สิริพรรกรรรญา โลหา
ป.2
3
8797 เด็กหญิง จิณัฐตา จันทมุท
ป.2
3
8798 เด็กหญิง พฤกรดา มุสภาพ
ป.2
3
8799 เด็กหญิง ศศิประภา แก่นคำ
ป.2
3
8800 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ คำผุย
ป.2
3
8801 เด็กหญิง ณัฐนิชา หาคำบุตร
ป.2
3
8795 เด็กหญิง เปมิกา ดอกพุฒ
ป.2
3
7900 เด็กชาย ธีรภัทร สายไทย
ป.4
3
7903 เด็กชาย ทรงกลด อรรคธรรม
ป.4
3
7904 เด็กชาย ปัญญา บุญอ่วม
ป.4
3
7931 เด็กชาย กันตภณ จันทะสิงห์
ป.4
3
7943 เด็กชาย อรรครวัฒน์ บุญเพิ่ม
ป.4
3
8339 เด็กชาย ธราเทพ ธรรมนิยม
ป.4
3
8361 เด็กชาย ชัชชัย เดชสภาสิทธิ์
ป.4
3
8375 เด็กชาย กมลดนัย ชะนาเทศ
ป.4
3
8383 เด็กชาย อนุทัย วงค์มาเกษ
ป.4
3
8396 เด็กชาย เทพวินัย ทองจันดี
ป.4
3
8394 เด็กชาย กฤตภาส มาติวงศ์
ป.4
3
8412 เด็กชาย ก้องเกียรติ จันทร์ชนะ
ป.4
3
8413 เด็กชาย ฑีฆายุ ทุมมา
ป.4
3
8382 เด็กชาย ภานุพงศ์ มาลา
ป.4
3
8419 เด็กชาย วัชรินทร์ จันทร
ป.4
3
8677 เด็กชาย ธนาวุฒิ นางวงศ์
ป.4
3
8969 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีพรรณา
ป.4
3
9086 เด็กชาย ธีรเทพ เฝือคำ
ป.4
3
7918 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ กาญจนพัฒน์
ป.4
3
7923 เด็กหญิง กานติมา อินทะนาม
ป.4
3
7924 เด็กหญิง พุธิตา สืบวงศ์
ป.4
3
7925 เด็กหญิง นันทญา ชูเนตร
ป.4
3
7949 เด็กหญิง กฤตยา ทาศรี
ป.4
3
8349 เด็กหญิง ณิชาภัทร ทองพิมพ์
ป.4
3
8422 เด็กหญิง กัญญาภัทร เจริญราษฎร์
ป.4
3
8427 เด็กหญิง เมษยา สุปัญญา
ป.4
3
8429 เด็กหญิง อลิษา วงษ์อาจ
ป.4
3
8474 เด็กหญิง ปราณณิชา สุดชะฎา
ป.4
3
8454 เด็กหญิง ธนภรณ์ คงคาพัน
ป.4
3
8368 เด็กหญิง เกตุมณี สีโยมา
ป.4
3
8484 เด็กหญิง พัชรินทร์ กองโพธิ์
ป.4
3
8477 เด็กหญิง พัชรสุดา พลปัญญา
ป.4
3
8858 เด็กหญิง สุกัญญา ทองชา
ป.4
3
8862 เด็กหญิง เบญจวรรณ บึงโบก
ป.4
3
8857 เด็กหญิง อริสรา บุญปัญญา
ป.4
3
8467 เด็กชาย ณัฎฐชัย พูลทรัพย์
ป.1
3
8642 เด็กชาย นภัทร์ชนม์ ศรีโพนทอง
ป.1
3
8643 เด็กชาย เหมรัศมิ์ ทัดเทียม
ป.1
3
8652 เด็กชาย กลวัตร สุทธิวงษ์
ป.1
3
8596 เด็กชาย กิตติเดช ลาสิงห์หาญ
ป.1
3
8614 เด็กชาย อนุสรณ์ อุ่นมั่น
ป.1
3
8898 เด็กชาย ธนะภูมิ บุญราศีพูนทรัพย์
ป.1
3
8900 เด็กชาย รัฐภูมิ ไชเมืองคุณ
ป.1
3
9016 เด็กชาย ชนาธิป สุขจันดี
ป.1
3
9017 เด็กชาย ฐีรวัฒน์ สินเชาว์
ป.1
3
9020 เด็กชาย นรภัทร ชัญชกรธีรโชติ
ป.1
3
9021 เด็กชาย ปฐมพงษ์ แก้วบัวเคน
ป.1
3
9022 เด็กชาย ภัทรินทร์ คันทักษ์
ป.1
3
9024 เด็กชาย วายุภักดิ์ พิมพ์สวัสดิ์
ป.1
3
9025 เด็กชาย กันตภณ เย็นประโคน
ป.1
3
9019 เด็กชาย ธนภัทร์ สังข์ทอง
ป.1
3
8595 เด็กชาย กันตินันท์ จันทร์มณี
ป.1
3
8660 เด็กหญิง เบญญาภา กออำไพ
ป.1
3
8662 เด็กหญิง อารดา กัญญาพันธ์
ป.1
3
8664 เด็กหญิง กัลณิญา คัทธรินทร์
ป.1
3
8607 เด็กหญิง อนันตญา พยัฆษา
ป.1
3
8621 เด็กหญิง ปริดา จักษุทิพย์
ป.1
3
8622 เด็กหญิง ปรีชญา ทองจำปา
ป.1
3
8630 เด็กหญิง อนุสรา หลานไทย
ป.1
3
8897 เด็กหญิง พรรณิภา สอนคำเสน
ป.1
3
8947 เด็กหญิง พลอยไพลิน ดวงแก้ว
ป.1
3
9027 เด็กหญิง ณัฐติกา ปกพันธ์
ป.1
3
9028 เด็กหญิง ณัฐรสุฎา ปั้นทับ
ป.1
3
9029 เด็กหญิง นภัสญาณ์ จงเจริญ
ป.1
3
9030 เด็กหญิง พุดพิชญา โพธิ์คำ
ป.1
3
9031 เด็กหญิง วิภาดา ผูกพันธ์
ป.1
3
9032 เด็กหญิง รินรดา มหาชัย
ป.1
3
9026 เด็กหญิง กัญจนพร วัลคำ
ป.1
3
8135 เด็กชาย ชนะพล พูลทา
ป.3
3
8149 เด็กชาย พิตตินัน ประสาทศรี
ป.3
3
8140 เด็กชาย ธิติวุฒิ ประสาทศรี
ป.3
3
7476 เด็กชาย กฤษเรศ งามพันธ์ุ
ป.6
3
8142 เด็กชาย ธีระศักดิ์ วงศ์สะอาด
ป.3
3
7472 เด็กชาย กฤษดา คัทธรินทร์
ป.6
3
8502 เด็กชาย ธนกฤต คณาสิน
ป.3
3
7475 เด็กชาย รพีภัทร บัวศรี
ป.6
3
8503 เด็กชาย รุจิภาส เปลี่ยนสี
ป.3
3
7545 เด็กชาย กฤษดา ไชยเดช
ป.6
3
8511 เด็กชาย สิทธิเดชโพธิวัฒน์ โลหา
ป.3
3
7555 เด็กชาย จักรพงศ์ นิมาลา
ป.6
3
8522 เด็กชาย นฤเบศร์ ลาภมูล
ป.3
3
7551 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ล้อมทอง
ป.6
3
8525 เด็กชาย พชร คงประเสริฐ
ป.3
3
7560 เด็กชาย ฌาณพัฒน์ คนตรง
ป.6
3
9043 เด็กหญิง นิชาภา จันเทพ
ป.1
4
9044 เด็กหญิง พลอยนภัส ดอนประสิทธิ์
ป.1
4
9045 เด็กหญิง เพียงดาว จำปาเณร
ป.1
4
9046 เด็กหญิง อารดา อุระสาย
ป.1
4
8133 เด็กชาย กมลภพ สุพงษ์
ป.3
4
8141 เด็กชาย ธีรโชติ แสนสุข
ป.3
4
8154 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยเดช
ป.3
4
8147 เด็กชาย บารมี พุดตาล
ป.3
4
8148 เด็กชาย ปณิธาน สมพงษ์
ป.3
4
8155 เด็กชาย สวัสดิ์ ผงผาย
ป.3
4
8274 เด็กชาย ภัทรพล โคตรทารินทร์
ป.3
4
8453 เด็กชาย กฤษดา แสนสุข
ป.3
4
8499 เด็กชาย อชิระ จันทร์ทรง
ป.3
4
8501 เด็กชาย กฤษกร ญาติเกษม
ป.3
4
7402 เด็กชาย พัชระ ยาเลิศ
ป.6
4
8565 เด็กชาย นัฐนนท์ บุญเอื้อ
ป.3
4
7478 เด็กชาย ธนพัฒน์ พิมภาภรณ์
ป.6
4
8543 เด็กชาย ภูรินทร์ สัพโส
ป.3
4
7479 เด็กชาย เทิดทูล ศิริคำ
ป.6
4
8579 เด็กชาย ณฐพงศ์ คงคูณ
ป.3
4
7471 เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญอาสา
ป.6
4
8847 เด็กชาย ไตรศักดิ์ จันทร์ทรง
ป.3
4
7482 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาทอง
ป.6
4
8855 เด็กชาย จิรภัทร ปัญญาพอ
ป.3
4
7552 เด็กชาย อดิเทพ ทัดเทียม
ป.6
4
8961 เด็กชาย วุฒิภัทร บุญเลิศ
ป.3
4
7548 เด็กชาย สิรวัชร โมลาสูงเนิน
ป.6
4
9023 เด็กชาย วรรฉระ แสงวิเชียร
ป.3
4
7547 เด็กชาย ปภังกร บับพิบูลย์
ป.6
4
7926 เด็กหญิง อริสา บัวใหญ่
ป.3
4
7561 เด็กชาย ณัฐฐินันท์ สาระพันธ์
ป.6
4
8157 เด็กหญิง จิราพร คัทธรินทร์
ป.3
4
7733 เด็กชาย ธนกฤต ยุทธเสน
ป.6
4
8162 เด็กหญิง ธัญชนก กุลบุตร
ป.3
4
7829 เด็กชาย เอกสิทธิ์ สอดสี
ป.6
4
8204 เด็กหญิง ปัณณพร โจมพลสา
ป.3
4
7820 เด็กชาย ชินาธิป สาธุจรัญ
ป.6
4
8280 เด็กหญิง สุภาวิดา ช่องตะคุ
ป.3
4
7824 เด็กชาย ภากร กาฬพัฒน์
ป.6
4
8283 เด็กหญิง ดรัญพร หารวย
ป.3
4
7866 เด็กชาย พงษ์ภัคร สีมา
ป.6
4
8486 เด็กหญิง อัญมณี พันธ์ตา
ป.3
4
7885 เด็กชาย พุทธฤทธิ์ วิลามาศ
ป.6
4
8547 เด็กหญิง ปวริศา ยืนสุข
ป.3
4
8003 เด็กชาย รัตนพล ประชุมแดง
ป.6
4
8562 เด็กหญิง พิชญธิดา สาวันดี
ป.3
4
8100 เด็กชาย รัชชานนท์ พสุมาตร์
ป.6
4
8563 เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ กิ่งแดง
ป.3
4
8229 เด็กชาย ธนโชติ ชูชัย
ป.6
4
8545 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ยืนสุข
ป.3
4
8893 เด็กชาย ปุณยากร สุวรรณทอง
ป.6
4
8569 เด็กหญิง เข็มนิจ พยัคฆทา
ป.3
4
8908 เด็กชาย วรวัฒน์ สาแก้ว
ป.6
4
8959 เด็กหญิง กมลชนก คำวงศ์ศรี
ป.3
4
8909 เด็กชาย ภัทรเดช เหล่าโก๊ก
ป.6
4
9074 เด็กหญิง วิไลพร โปติ้ง
ป.3
4
8915 เด็กชาย นัฏฐกิตติ์ ผาบคำ
ป.6
4
9081 เด็กหญิง ศิริวิมล ปาทะชัย
ป.3
4
7486 เด็กหญิง อภิชญา ดอกรัก
ป.6
4
8954 เด็กหญิง จันทร์จิรา อินทร์พวง
ป.3
4
7566 เด็กหญิง พัชรศรี สายแวว
ป.6
4
7571 เด็กหญิง ปิยะวรรณ สายวรณ์
ป.6
4
7738 เด็กหญิง เขมจิรา ตาสี
ป.6
4
7834 เด็กหญิง ธัญพิชชา ศรีเมือง
ป.6
4
7872 เด็กหญิง วิฬาสินีย์ เลียตะนา
ป.6
4
7873 เด็กหญิง สมาภรณ์ ยานุ
ป.6
4
7874 เด็กหญิง ณัฐธิราภรณ์ แก่นจันทร์
ป.6
4
7891 เด็กหญิง ภัทราพร คำชะไมตรี
ป.6
4
7896 เด็กหญิง ศิริลักษ์ จีนจันทร์
ป.6
4
7897 เด็กหญิง สวรส บุตรให้
ป.6
4
7998 เด็กหญิง รุ่งนภา ไชยโยธิน
ป.6
4
7999 เด็กหญิง ทิฆัมพร ไตรยวงศ์
ป.6
4
8131 เด็กหญิง อธิชา บุตรให้
ป.6
4
8914 เด็กหญิง นิภาพร ทองโสม
ป.6
4
9090 เด็กหญิง วิศรุตา พรมลี
ป.6
4
7481 เด็กชาย กิตติทัศน์ เข็มบุปผา
ป.5
4
7677 เด็กชาย ภูมิวัฒน์ วันคำ
ป.5
4
7678 เด็กชาย วชิรวิทย์ สมานคติ
ป.5
4
7682 เด็กชาย อัครพนธ์ สุทธัง
ป.5
4
7697 เด็กชาย ณัฐนนท์ จันทร์คำ
ป.5
4
7710 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ พงษ์ญาติ
ป.5
4
7705 เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
ป.5
4
7709 เด็กชาย อนิวรรตน์ บุญฤทธิ์เดช
ป.5
4
7965 เด็กชาย ไกรชนะ บุญเพิ่ม
ป.5
4
8041 เด็กชาย อภิเดช บูรณาภา
ป.5
4
8066 เด็กชาย รชต คงประเสริฐ
ป.5
4
8047 เด็กชาย กิตติพันธ์ ชมทอง
ป.5
4
8084 เด็กชาย ธนกร บัวทอง
ป.5
4
8086 เด็กชาย ฉานพล หงษาวดี
ป.5
4
8087 เด็กชาย อานนท์ ศรีทอง
ป.5
4
8105 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ชวนชม
ป.5
4
8323 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ครองยุทธ
ป.2
4
8108 เด็กชาย อดิเทพ แก่นลา
ป.5
4
8284 เด็กชาย ชนกันต์ ทองคู่
ป.2
4
8117 เด็กชาย กฤษฎา บุญทิม
ป.5
4
8803 เด็กชาย จตุรพร ศรีรักษา
ป.2
4
7698 เด็กชาย ชุติพง สิงห์วงษา
ป.5
4
8804 เด็กชาย ฉัตรดนัย พึ่งพา
ป.2
4
8878 เด็กชาย ธนโชติ จันทร์ทรง
ป.5
4
8805 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสงจันทร์
ป.2
4
8981 เด็กชาย พงศธร ตะลาสาตร
ป.5
4
8806 เด็กชาย กฤษฎา ศิลาอ่อน
ป.2
4
9154 เด็กชาย พิสิฐ ทินมาตย์
ป.5
4
8807 เด็กชาย ปภาวิชญ์ สารพัฒ
ป.2
4
7685 เด็กหญิง บุญทริกา จันทร์พิพัฒน์
ป.5
4
8808 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ชุมนุม
ป.2
4
7691 เด็กหญิง วิชญาดา โลกประโคน
ป.5
4
8810 เด็กชาย พชรดนัย ลาภา
ป.2
4
7690 เด็กหญิง วรัชยา ตินโนรส
ป.5
4
8811 เด็กชาย ปิยภัฎ วงค์ทะริด
ป.2
4
7722 เด็กหญิง ณัฐกรานต์ เลือดสงคราม
ป.5
4
8812 เด็กชาย จอมเกล้า วัฒโนภาศ
ป.2
4
7962 เด็กหญิง ภัทรวดี สีสิงห์
ป.5
4
8809 เด็กชาย ณัฐพล รัตนพลที
ป.2
4
8051 เด็กหญิง อัญรินทร์ เทศประสิทธิ์
ป.5
4
8977 เด็กชาย ศราวุธ เปี่ยมใจสว่าง
ป.2
4
8032 เด็กหญิง กาญจนา ศิริชาติ
ป.5
4
9070 เด็กชาย พีรภัทร์ แรงเขตการ
ป.2
4
8118 เด็กหญิง วรพิชชา นิสสัยดี
ป.5
4
8979 เด็กชาย ภูผา ผลแก้ว
ป.2
4
8119 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทาโคตร
ป.5
4
8292 เด็กหญิง กมลทิพย์ บรรโล
ป.2
4
7718 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย รักชาติ
ป.5
4
8305 เด็กหญิง จิระนุช มาลา
ป.2
4
8973 เด็กหญิง สุนันทา ทำมา
ป.5
4
8306 เด็กหญิง ไอรดา นันทา
ป.2
4
9089 เด็กหญิง พลอยพรรณ บุญญา
ป.5
4
8478 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภูผา
ป.2
4
8815 เด็กหญิง ญาดา สอดสี
ป.2
4
8813 เด็กหญิง กนกพิชญ์ แก้วบัวเคน
ป.2
4
8814 เด็กหญิง เอลีชา ช่องวารินทร์
ป.2
4
8817 เด็กหญิง จิรัชญา พลรักษ์
ป.2
4
8818 เด็กหญิง ปาริมา ตรีราช
ป.2
4
8819 เด็กหญิง ปัณฑิตา นะโส
ป.2
4
8820 เด็กหญิง ปรณิดา ชื่นจำปา
ป.2
4
8822 เด็กหญิง กานต์ปภา ศรีหัน
ป.2
4
8823 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลาภาพันธ์
ป.2
4
7908 เด็กชาย วีรวัฒน์ จันที
ป.4
4
7898 เด็กชาย ธีระ บุญสิทธิ์
ป.4
4
7937 เด็กชาย นันฐวัฒน์ กอดทอง
ป.4
4
7941 เด็กชาย สิระดนัย พลสิม
ป.4
4
8365 เด็กชาย สรวิชญ์ มหาลี
ป.4
4
8377 เด็กชาย จักรภัทร อิ่มเมฆ
ป.4
4
8398 เด็กชาย วรเดช อุ่นใจ
ป.4
4
8400 เด็กชาย ศุภณัฐ วงษาลี
ป.4
4
8421 เด็กชาย อภินัทธ์ กุลการี
ป.4
4
8341 เด็กชาย ปัณพัฒน์ ทองปน
ป.4
4
8462 เด็กชาย พีระพล งามแก้ว
ป.4
4
8690 เด็กชาย สรธร นาประจักษ์
ป.4
4
8861 เด็กชาย จิราวัฒน์ สมสุข
ป.4
4
8864 เด็กชาย ปัณณธร ศรีสมบัติ
ป.4
4
8859 เด็กชาย วัชรพล เชื้อโชติ
ป.4
4
8970 เด็กชาย เขมทัต โสมอ่อน
ป.4
4
9085 เด็กชาย วิทวัส ทองดี
ป.4
4
8401 เด็กชาย เอกภาพ เดชอุดมเจริญผล
ป.4
4
7817 เด็กหญิง มินตรา ผลาจิต
ป.4
4
7912 เด็กหญิง ปริยาภรณ์ ศิริบูรณ์
ป.4
4
7913 เด็กหญิง ยุพิน เคนประจิตร
ป.4
4
7915 เด็กหญิง ปิ่นอนงค์ ท้องที่
ป.4
4
7914 เด็กหญิง อรอนงค์ ดุมแก้ว
ป.4
4
7916 เด็กหญิง ภัททิยา บุญเอื้อ
ป.4
4
7952 เด็กหญิง ดวงดาว ศรีจันทร์
ป.4
4
8212 เด็กหญิง ปัณณพร รัตนา
ป.4
4
8391 เด็กหญิง ศุภธิดา ทรารมย์
ป.4
4
8405 เด็กหญิง ปาริดา ทัดศิริ
ป.4
4
8479 เด็กหญิง เยาวเรศ ชาบุญมี
ป.4
4
8867 เด็กหญิง อธิชนัน สุโพธิ์
ป.4
4
8866 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สายวัน
ป.4
4
9087 เด็กหญิง อัจฉรานันท์ ทินมาตย์
ป.4
4
8634 เด็กชาย กวินภพ บุญทอง
ป.1
4
8644 เด็กชาย นัฐพงศ์ ชูเนตร
ป.1
4
8646 เด็กชาย ภาคิน ประพาน
ป.1
4
8647 เด็กชาย สุริยา นามธรรม
ป.1
4
8650 เด็กชาย วงศกร หลุมทอง
ป.1
4
8603 เด็กชาย ฐิติวัสส์ พาแก้ว
ป.1
4
8609 เด็กชาย ภานุพนธ์ คูณมี
ป.1
4
8896 เด็กชาย อัครเดช ขวาสูงเนิน
ป.1
4
8903 เด็กชาย กรวิชญ์ จันทะสิงห์
ป.1
4
9033 เด็กชาย ธนกร เป็งจักร์
ป.1
4
9034 เด็กชาย ธนัชชัย ภาชะรัตน์
ป.1
4
9035 เด็กชาย ประเสริฐพงศ์ ทองลาไชยศิริ
ป.1
4
9036 เด็กชาย ภาคินทร์ นนท์ศิริ
ป.1
4
9037 เด็กชาย วรินทร วันริโก
ป.1
4
9038 เด็กชาย อนันดา ขำตา
ป.1
4
9039 เด็กชาย ธีรวุฒิ แสวงศรี
ป.1
4
9040 เด็กชาย คุณากร สวัสดิ์ปรุ
ป.1
4
8661 เด็กหญิง มุกดา โทแก้ว
ป.1
4
8665 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ คุ้มศรีไวย์
ป.1
4
8668 เด็กหญิง ณัฎฐวรรณ ทองเปลว
ป.1
4
8615 เด็กหญิง กวินทรา พละโย
ป.1
4
8616 เด็กหญิง จริชญาภรณ์ อารีย์
ป.1
4
8625 เด็กหญิง มัทนา สำเภา
ป.1
4
8627 เด็กหญิง วิภวานี ละอองศรี
ป.1
4
8691 เด็กหญิง อริศรา ค่ำจุน
ป.1
4
8899 เด็กหญิง อารดา จำปาสา
ป.1
4
9047 เด็กหญิง ภคมน โปติ้ง
ป.1
4
9041 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ต้นสิน
ป.1
4
9042 เด็กหญิง ปัญญ์นภัส คำวงศ์ศรี
ป.1
4
8455 เด็กหญิง ธัญชนก คงคาพัน
ป.4
5
8870 เด็กหญิง รัตนาวดี สาแก้ว
ป.4
5
8636 เด็กชาย ชิณท์ณภัทร เภตรา
ป.1
5
8640 เด็กชาย พรกฤษฎา วิปุละ
ป.1
5
8641 เด็กชาย ณัฏฐพล ศรกายสิทธิ์
ป.1
5
8648 เด็กชาย อาธิเดช บุญแพ้ว
ป.1
5
8651 เด็กชาย ระพีภัทร บุญหล่อ
ป.1
5
8599 เด็กชาย ธนภัทร ศรีสุระ
ป.1
5
8610 เด็กชาย ฤทธิเดช มูลมี
ป.1
5
8895 เด็กชาย ธานินทร์ พรมมิภักดิ์
ป.1
5
9048 เด็กชาย โชติไชย บุระวงค์
ป.1
5
9049 เด็กชาย ณัฐติชน จันทร์พวง
ป.1
5
9050 เด็กชาย ธนโชติ ชะคำรอด
ป.1
5
9051 เด็กชาย นันทวุฒิ จันทร์พวง
ป.1
5
9052 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ วงศ์พุทธะ
ป.1
5
9053 เด็กชาย อภิภัทรพงษ์ สมวรรณ
ป.1
5
8655 เด็กหญิง พรปวีณ์ ศรีเมือง
ป.1
5
8657 เด็กหญิง สิธยา เสตรา
ป.1
5
8658 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุธรรมวิจิตร
ป.1
5
8667 เด็กหญิง กุลญดา สุขยืน
ป.1
5
8904 เด็กหญิง วินทร์วรดา นามบุตรดา
ป.1
5
8905 เด็กหญิง ปิยรัตน์ ศิริบูรณ์
ป.1
5
8902 เด็กหญิง ทักษพร ศรีมุงคุล
ป.1
5
8949 เด็กหญิง รินลดา จันทร์สาขะ
ป.1
5
9054 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สายตรง
ป.1
5
9055 เด็กหญิง ณัจฉรียา คำศรี
ป.1
5
9056 เด็กหญิง ดาวิกา มุราษี
ป.1
5
9057 เด็กหญิง นรมน ทีคำ
ป.1
5
9058 เด็กหญิง มนต์ฤทัย บุญไชย
ป.1
5
9059 เด็กหญิง วรารัตน์ สอนพงษ์
ป.1
5
9060 เด็กหญิง อัญชลี กิติกุลนันท์
ป.1
5
9061 เด็กหญิง พิมพ์วิพาท์ดา กาเผือก
ป.1
5
9062 เด็กหญิง นันท์ณภัส วงศ์ชัย
ป.1
5
9063 เด็กหญิง พัชชาพลอย โสมา
ป.1
5
8136 เด็กชาย ทีฆายุ เลือดสงคราม
ป.3
5
8150 เด็กชาย ศิริโชค คูณทัน
ป.3
5
8143 เด็กชาย ณัฐฐา จันทร์โยธา
ป.3
5
8176 เด็กชาย ปาราเมศ กิตติราช
ป.3
5
8177 เด็กชาย ภานุวัฒน์ โพธะนัง
ป.3
5
8180 เด็กชาย รติบดี ศรีจันทร์ทอง
ป.3
5
8181 เด็กชาย วีรภัทร โพธะนัง
ป.3
5
8275 เด็กชาย อภิวิชญ์ คำมุงคุณ
ป.3
5
8509 เด็กชาย พิชิตชัย พันธุมาศ
ป.3
5
8518 เด็กชาย ฉัตรพล กุลพรม
ป.3
5
8521 เด็กชาย กฤษฎ์ ภวภูตานนท์
ป.3
5
8527 เด็กชาย พัทธดนย์ ทรารมย์
ป.3
5
8575 เด็กชาย นัธทวัฒน์ ภามาเนตร
ป.3
5
8583 เด็กชาย ติณณภพ ยาตรา
ป.3
5
8500 เด็กชาย ธนภัทร ปิยะมิตร
ป.3
5
8675 เด็กชาย อารักษ์ โพธิ์สาราช
ป.3
5
8843 เด็กชาย ธีรภัทร สาระดี
ป.3
5
9083 เด็กชาย จตุพร ทองแสง
ป.3
5
9084 เด็กชาย รัตนากร บุญมา
ป.3
5
8163 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ สะนัย
ป.3
5
8161 เด็กหญิง ทิพวัลย์ พูลทา
ป.3
5
8188 เด็กหญิง กรรณิกา รูปโฉม
ป.3
5
8198 เด็กหญิง ศิริกุล เรือนใสแก้ว
ป.3
5
8226 เด็กหญิง ภควรรณ รุ่งเรือง
ป.3
5
8278 เด็กหญิง ทิพวรรณ มุ่งหมาย
ป.3
5
8535 เด็กหญิง ชลธิชา ไชยบัวรินทร์
ป.3
5
8541 เด็กหญิง ธีริศรา ธรรมนิยม
ป.3
5
8542 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชัยคำภา
ป.3
5
8586 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จันเทพ
ป.3
5
8960 เด็กหญิง อริสรา ดิษฐประสพ
ป.3
5
9082 เด็กหญิง สุชาดา สีลามนต์
ป.3
5
8228 เด็กหญิง ณัฐทิตา ชูชัย
ป.3
5
7546 เด็กชาย นิติพล บรรโล
ป.5
5
7556 เด็กชาย ธนากร แซ่อึ้ง
ป.5
5
7672 เด็กชาย ธีรดนย์ วิรมย์รัตน์
ป.5
5
7676 เด็กชาย ภูมิรินทร์ ทาศรี
ป.5
5
7681 เด็กชาย อชิระ อบเชย
ป.5
5
7702 เด็กชาย ปัญญากร วิลามาศ
ป.5
5
7703 เด็กชาย ภาคิน โพธะนัง
ป.5
5
7707 เด็กชาย สงกรานต์ บรรโล
ป.5
5
7966 เด็กชาย บุญรักษ์ ถิ่นขาม
ป.5
5
8023 เด็กชาย ทวีโชค โลนะสาร
ป.5
5
8316 เด็กชาย พงศกร ฉัตรสุวรรณ
ป.2
5
8043 เด็กชาย ภูวดล เจริญพันธ์
ป.5
5
8285 เด็กชาย ชุติภาส ชมไชยรัตน์
ป.2
5
8044 เด็กชาย ภูริพัฒน์ แก้วจันดี
ป.5
5
8286 เด็กชาย ธีรยุทธ ตากไธสง
ป.2
5
8083 เด็กชาย อภิชัย บุญโชติ
ป.5
5
8288 เด็กชาย นครินทร์ ศรีเพชร
ป.2
5
8107 เด็กชาย คุณนพรัตน์ มีศรี
ป.5
5
8696 เด็กชาย ธนกร จันทร์ถี
ป.2
5
8114 เด็กชาย กัณฑ์อเนก ศรศิลป
ป.5
5
8826 เด็กชาย รชต ปราณีวงศ์
ป.2
5
8115 เด็กชาย ประมินทร์ นามธรรม
ป.5
5
8827 เด็กชาย กัลยกร มุราษี
ป.2
5
8026 เด็กชาย สิริวัฒน์ อินกำเหนิด
ป.5
5
8829 เด็กชาย รัฐชานนท์ ทานให้
ป.2
5
8469 เด็กชาย ศุภณัฐ สารนอก
ป.5
5
8830 เด็กชาย พีรพัฒน์ โคตรตัสสา
ป.2
5
8475 เด็กชาย อธิวราย์ เซี่ยงฉิน
ป.5
5
8831 เด็กชาย กฤษกร มุราษี
ป.2
5
8876 เด็กชาย วายุวัฒน์ สมัย
ป.5
5
8838 เด็กหญิง กรวรรณ ศรีมาบุตร
ป.2
5
7492 เด็กหญิง สุพรรษา มีทรัพย์
ป.5
5
8828 เด็กชาย พิทักษ์ เหล็กเพ็ชร
ป.2
5
7713 เด็กหญิง กานต์ธิดา มุ่งหมาย
ป.5
5
8934 เด็กชาย เจตดิลก โลมะบัน
ป.2
5
7712 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กาญจนพัฒน์
ป.5
5
8975 เด็กชาย ธนกฤตย์ ชะคำรอด
ป.2
5
7715 เด็กหญิง ปัณณพร สุวรรณศรี
ป.5
5
8190 เด็กหญิง จีราพร ดุมแก้ว
ป.2
5
7714 เด็กหญิง นรินทร์สินี นิตอินทร์
ป.5
5
8299 เด็กหญิง ภัทรณิดา สุพงษ์
ป.2
5
8050 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ อิ่มมาก
ป.5
5
8300 เด็กหญิง ศศิธร มูลคำเหลา
ป.2
5
8094 เด็กหญิง ธนอัฐ มะลี
ป.5
5
8303 เด็กหญิง อังศ์วรา ผาสูง
ป.2
5
8097 เด็กหญิง นวรัตน์ ศรียา
ป.5
5
8304 เด็กหญิง วรพิชชา สิงห์แสน
ป.2
5
8078 เด็กหญิง วริศรา บุตราช
ป.5
5
8833 เด็กหญิง ชนิตา แม้นสุข
ป.2
5
8079 เด็กหญิง สราลี สารสีมา
ป.5
5
8834 เด็กหญิง อมรกานต์ กะติยะกุล
ป.2
5
8459 เด็กหญิง ชนิดาภา ขะเมฆ
ป.5
5
8835 เด็กหญิง พิชญา พรมสิงห์
ป.2
5
8871 เด็กหญิง ปวีณา ละมูล
ป.5
5
8836 เด็กหญิง จรรยพร นนทา
ป.2
5
9156 เด็กหญิง หนึ่งธิดา ภักดีล้น
ป.5
5
8840 เด็กหญิง สุชานาฏ ศุภนิกรณ์
ป.2
5
8938 เด็กหญิง ณัฐนันท์ พูลประสงค์
ป.2
5
8978 เด็กหญิง จินต์จุฑา ศรีสองเมือง
ป.2
5
8839 เด็กหญิง ปาริฉัตต์ ลักษณะ
ป.2
5
7905 เด็กชาย บวรรัช ภูยิหวา
ป.4
5
7906 เด็กชาย อัทธพล มุ่งหมาย
ป.4
5
7909 เด็กชาย ภูริณัฐ ทัดเทียม
ป.4
5
7932 เด็กชาย กฤษดา จีนจันทร์
ป.4
5
7933 เด็กชาย ทวีชัย ลอยหา
ป.4
5
7934 เด็กชาย ธนาวุฒิ บับพิบูลย์
ป.4
5
7938 เด็กชาย พิทักษ์ รักษาป่า
ป.4
5
7944 เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุขเสมอ
ป.4
5
7948 เด็กชาย ธีรเดช บัวลา
ป.4
5
8336 เด็กชาย ชาญชัย ทองสะอาด
ป.4
5
8399 เด็กชาย วีรพันธ์ แก้วจันดี
ป.4
5
8414 เด็กชาย นภัสกร จำปาเต็ม
ป.4
5
8420 เด็กชาย อดิศร อ่อนศรี
ป.4
5
8431 เด็กชาย ภูธเนศ สุหงษา
ป.4
5
8868 เด็กชาย ธีรโชติ เหล่าโก๊ก
ป.4
5
8860 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สมัย
ป.4
5
8816 เด็กชาย ธนบดี ทรายแก้ว
ป.4
5
8946 เด็กชาย ปรัชญา สุมาโรฤทธิ์
ป.4
5
7910 เด็กหญิง สุภาพร จันทวี
ป.4
5
7950 เด็กหญิง จันจิรา โทแก้ว
ป.4
5
7955 เด็กหญิง เปรมสุดา คุณพรม
ป.4
5
7967 เด็กหญิง ณัชชา แก้วพิทักษ์
ป.4
5
8209 เด็กหญิง ชนากานต์ วรรณริโก
ป.4
5
8369 เด็กหญิง ธนภรณ์ พึ่งนา
ป.4
5
8387 เด็กหญิง พรประภา สอนพงษ์
ป.4
5
8407 เด็กหญิง เพชรรัตน์ มินดำ
ป.4
5
8408 เด็กหญิง อนุธิดา ยาเลิศ
ป.4
5
8410 เด็กหญิง อรอุมา วงค์สิงห์
ป.4
5
8426 เด็กหญิง ปิยะฉัตร กุลเคน
ป.4
5
8428 เด็กหญิง สุพรรษา นงนุช
ป.4
5
8472 เด็กหญิง ณัฐทิตา เชียงจันทร์
ป.4
5