Category: งานเกษตรพอเพียง

โครงการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมจัดทำโครงการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการอาหารกลางวันโดยมีคุณพิทักษ์ชัย บั้งทอง นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานการเกษตรอำเภอเดชอุดม วิทยากรการอบรมให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการดร.ทัศนีย์ แก้วงามได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ข้อมูล:นางจุฑามาศ บั้งทอง

Read more