Category: งานปรับภูมิทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ในเที่ยงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.ทัศนีย์ แก้วงามได้หารือร่วมกับคณะครูในการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงในพื้นที่หลังโรงอาหารด้านประตูทิศตะวันตกของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงให้กับครูและนักเรียน

Read more