Month: July 2022

21-7-65ฉีดวัคซีน

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน บริการวัคซีนโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 21 กรกฎาคม 2565 ยอดนักเรียน 200 คน ขอขอบคุณทีม Pcc แขมเจริญ จิตอาสาวัคซีนให้บริการโควิด19 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จด้วยดี

Read more

โครงการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมจัดทำโครงการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการอาหารกลางวันโดยมีคุณพิทักษ์ชัย บั้งทอง นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานการเกษตรอำเภอเดชอุดม วิทยากรการอบรมให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการดร.ทัศนีย์ แก้วงามได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ข้อมูล:นางจุฑามาศ บั้งทอง

Read more