คณะกรรมการสถานศึกษา

คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น