Category: งานอนามัย

21-2-65การฉีดวัคซีนนักเรียน

คำสั่งที่ 31/2565การดำเนินการ:การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ผู้บันทึกภาพ:นางศุภากาญจน์ เรียนเจริญ

Read more