โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

ยินดีตอนรับเข้าสู่ภาพกิจกรรมชาวนาคสมุทร

การจัดทำกิจกรรมการร้องเพลงประสานเสียงและการร่วมขบวนฟ้อนรำในงานแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนบ้านตลาดและบ้านศรีอุดม ในห้วงวันที่ 30-1 สิงหาคม 2566 ที่นำโดยท่านผู้อำนวยการทัศนีย์ แก้วงาม ท่านรองอุตรตรี เชื้อปทุม ท่านรองอังคณา พลมนตรี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมทุกท่าน พร้อมด้วยลูกๆนักเรียน ทุกคน