Month: July 2022

การอบรมพัฒนาบุคลากร

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร.ทัศนีย์ แก้วงาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร” การพัฒนาสรรถนะผู้เรียน ด้วยหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่หลักสูตรสมรรถนะ” โดยมีวิทยากรจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ มาให้ความรู้

Read more

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ในเที่ยงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.ทัศนีย์ แก้วงามได้หารือร่วมกับคณะครูในการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงในพื้นที่หลังโรงอาหารด้านประตูทิศตะวันตกของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงให้กับครูและนักเรียน

Read more