Month: February 2022

การพัฒนาสาระสนเทศโรงเรียน

ด้วยแนวคิดที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารมาเก็บไว้ในแม่ข่ายเพื่อความอำนวยความสะดวกให้แก่ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ต้องกอปรด้วยความเป็นส่วนตัวความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการป้องกันด้วยการยืนยันตัวตนทุกครั้งหากต้องการข้อมูลสำคัญ

Read more