เกี่ยวกับโรงเรียน

ที่ตั้ง

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมตั้งอยู่ที่หมู่ที่2 บ้านตลาด ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดม จังหวัgzดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34160 เบอร์โทรศัพท์ 045–361233

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลด้านการบริหาร

: ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ทัศนีย์ แก้วงาม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

: รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อุตรี เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

: รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอังคณา พลมนตรี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม มุ่งเน้นให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้คุณธรรม รักการอ่าน การเขียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใช้ทักษะด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นพื้นฐานในชีวิต ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และยึดมั่นในวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พร้อมทั้งจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้มีโอกาสเรียนร่วม

ที่มา:www.facebook.com/โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม-549410895127479/

เผยแพร่:อักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์: 9:24 ,12/06/2022