คณะบุคลากร

คณะผู้บริหาร

นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ttt
นางอุตรี เชื้อประทุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ีuuu
นางอังคณา พลมนตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Aaa

คุณครูสายผู้สอน

นางทองเพียร ชูรัตน์
ครูอนุบาล2/1
ppp
นางลักษณวรรณ รูปแก้ว
ครูอนุบาล2/2
นางกนกพร บัวใหญ่
ครูอนุบาล3/1
นางศุภัชญา ธานี
ครูอนุบาล3/2
นางจันทราพร พรมกอง
ครูอนุบาล3/3
นางสุมิตร กลิ่นบัว
ครูประถมศึกษา 1/1
นางสาวปวีสุดา อนุคง
ครูประถมศึกษา 1/2
นางอุบล เสือโต
ครูประถมศึกษา 1/3
นางปาริชาติ ตรีแสน
ครูประถมศึกษา 1/4
นางนิตยา พิลาศาสตร์
ครูประถมศึกษา 1/5
นายนันธิกาญจน์ ภ่ามาศ
ครูประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางอมรรัตน์ โพธิสนธ์
ครูประถมศึกษา 2/2
นางชัญญนัท ทาระหอม
ครูประถมศึกษาปีที่ 2/3
นางสาวรวินนิภา ลุนลา
ครูประถมศึกษา 2/4
นางศุภากาญจน์ เรียนเจริญ
ครูประถมศึกษา 2/5
นางชวัลลักษณ์ พุทธิพิมพ์
ครูประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางจามจุรี นามแก้ว
ครูประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางดวงจันทร์ ตระการจันทร์
ครูประถมศึกษาปีที่ 3/3
นางวชิรา ธีระนันท์
ครูประถมศึกษาปีที่ 3/3
นางทัศน์วรรณ มีทรัพย์
ครูประถมศึกษาปีที่ 3/4
นายวีระชัย ศรีกุศล
ครูประถมศึกษาปีที่ 3/5
นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์
ครูประถมศึกษา 4/1
นางสาวเบญจมาศ แสงสว่าง
ครูประถมศึกษา 4/2
นางสาวนฤมล พันธ์คำเสน
ครูประถมศึกษา 4/3
googleSite
นางพูนทรัพย์ บุญเจือ
ครูประถมศึกษา 4/4
นายอาทิตย์ ลาพรมมา
ครูประถมศึกษา 4/4
นางดาวเรือง สุพรม
ครูประถมศึกษา 4/5
นางนิลวรรณ มงคลชัย
ครูประถมศึกษา 4/5
นางธนิษฐา พรมกอง
ครูประถมศึกษา 5/1
นางสาวนริศรา วงษาเคน
ครูประถมศึกษา 5/2
นางสุกัญญา พิมพา
ครูประถมศึกษา 5/3
นางพรทิพย์ ทีปีเนตร
ครูประถมศึกษา 5/4
นายสกล หลักเพชร
ครูประถมศึกษา 5
นางจันทร์นภา ภูมิวงศ์
ครูประถมศึกษา 5
นางณิชาภา พลเดช
ครูประถมศึกษา 6/1
นางสาวดลฤทัย อินทร์ทะวงศ์
ครูประถมศึกษา 6/1
นางจุฑามาศ บั้งทอง
ครูประถมศึกษา 6/2
นางมาลัยพร พะคะเวช
ครูประถมศึกษา 6/3
นางสาววิราภรณ์ สายสมบูรณ์
ครูประถมศึกษา 6/4
นางสาวกชพร แผลงงาม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ