21-2-65การฉีดวัคซีนนักเรียน

คำสั่งที่ 31/2565
การดำเนินการ:การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ผู้บันทึกภาพ:นางศุภากาญจน์ เรียนเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.