19-2-65การพัฒนาครู

ในนามของงานบริหารวิชาการ ขอขอบคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่สละเวลาอันมีค่า ในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสิริโพธิ์แก้ว ในวันนี้ (19-2-65) ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ ..

: งานบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
/รองฯ อุตรี.

Leave a Reply

Your email address will not be published.