เด็กปฐมวัยคิด ได้ทำเป็น เล่นสนุก

วันพุธ ที่14 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเกียรติร่วมแลกเปลี่ยนรู้ โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัยคิดได้ทำเป็นเล่นสนุก” ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.