บริการวัคซีนโควิด 19

วันที่ 2 มีนาคม 2565
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านแขมเจริญ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และจิตอาสาวัคซีน ออกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน ให้บริการวัคซีนโควิด 19 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร
นักเรียน อนุบาล ป.2 และป.3

รายงาน:นางจามจุรี นามแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.