การอบรมพัฒนาบุคลากร

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร.ทัศนีย์ แก้วงาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร” การพัฒนาสรรถนะผู้เรียน ด้วยหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่หลักสูตรสมรรถนะ” โดยมีวิทยากรจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ มาให้ความรู้

ดร.ทัศนีย์ แก้วงามเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.