การประชุมกรรมการสถานศึกษา

นางพชร เตชะตานลท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการทัศนีย์ แก้วงาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมนาคสมุทรสงเคราะห์ ขอบคุณภาพ:ครูอาทิตย์ ลาพรมมา ,เนื้อหา:ครูปวีสุดา อนุคง

Leave a Reply

Your email address will not be published.