ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

วางแผนการสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ในเที่ยงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.ทัศนีย์ แก้วงามได้หารือร่วมกับคณะครูในการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงในพื้นที่หลังโรงอาหารด้านประตูทิศตะวันตกของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงให้กับครูและนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.